ATK ka nisur revokimin e licencave të lojërave të fatit

Duke marrë parasysh se me datën 10 Maj 2019 ka hyrë në fuqi Ligji Nr. 06/L-155, për Ndalimin e Lojërave të Fatit, Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar opinionin dhe subjektet ekonomike, se me qëllim të zbatimit të dispozitave ligjore, sipas nenit 1 të Ligjit Nr. 06/L-155, i cili kërkon ndalimin dhe mbylljen e të gjitha lojërave të fati në Republikën e Kosovës, ka filluar me revokimin e të gjitha licencave të subjekteve që merren me organizimin e Lojërave të Fatit.

Ky revokim i licencave hynë në fuqi nga me datën 10 Maj 2019, dhe çdo ushtrim i aktivitetit të lojërave të fatit pas kësaj date do të konsiderohet aktivitet i kundërligjshëm, kështu që institucionet e zbatimit të ligjit sipas nevojës do të veprojnë sipas detyrës zyrtare.

Administrata Tatimore e Kosovës i inkurajon të gjitha subjektet ekonomike dhe qytetaret, që të ndërmarrin të gjitha veprimet e duhura në respektim të dispozitave të Ligjit të ri Nr. 06/L-155, për Ndalimin e Lojërave të Fatit, pa pasur nevojë që të bëhen subjekt i masave të institucioneve të shtetit që janë përgjegjëse për zbatimin e ligjit, thuhet në njoftimin e ATK-së.